Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Competiţii proiecte

        Programul Operaţional Capital uman (POCU)  2014-2020

        Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)

        Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014 - 2020 

        Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 

        Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT)

        Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020

        Programul Operational Regional - POR (Regio) 2014-2020


 


 

POCU 2014-2020

Programul Operaţional Capital Uman


Obiectivul general al Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 urmăreşte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca SM al UE şi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

 

    Obiectivele specifice:


-OS 1.1: Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
-OS 1.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
-OS 2.1: Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
-OS 2.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
- OS 2.3: Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare
-OS 3.1: Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie
-OS 3.2: Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma
 -OS 3.3: Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă
-OS 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie
-OS 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma
-OS 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă
-OS 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
-OS 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
-OS 3.9: Creşterea şanselor de reintegrare pe piaţa muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizaţi/ concediaţi prin furnizarea de măsuri de outplacement
-OS 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel naţional şi teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieţei muncii/ corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs
-OS 3.11: Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, a diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
-OS 3.12: Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor
-OS 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii roma reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii), prin implementarea de măsuri integrate
-OS 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
-OS 4.3: Îmbunătăţirea alfabetizării digitale a populaţiei din comunităţile dezavantajate prin susţinerea procesului de formare în cadrul reţelei PAPI (e-incluziune)
-OS 4.4: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
-OS 4.5: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem
-OS 4.6: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistenţă socială la nivelul comunităţii
-OS 4.7: Creşterea utilizării/aplicării de soluţii TIC (e-asistenţă socială, serviciile electronice etc.) în furnizarea serviciilor sociale
-OS 4.8: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical
-OS 4.9: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii
-OS 4.10: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistenţă medicală la nivelul comunităţii
-OS 4.11: Creşterea utilizării/aplicării de soluţii TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale
-OS 4.12: Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii prin furnizarea de servicii la nivelul comunităţii
-OS 4.13: Creşterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituţionalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiţi pentru a avea o viaţă independentă
-OS 4.14: Creşterea numărului de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii
-OS 4.15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi plasate în instituţii rezidenţiale, prin furnizarea de servicii sociale şi medicale la nivelul comunităţii, inclusiv servicii pe termen lung
-OS 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă
-OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (roma şi non-roma) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
-OS 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
-OS 6.1: Creşterea numărului de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la SPO care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare profesională iniţială
-OS 6.2: Creşterea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural
-OS 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic
-OS 6.4: Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională
-OS 6.5: Creşterea numărului de oferte educaţionale orientate pe formarea de competenţe şi pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare
-OS 6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionala de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive
-OS 6.7: Creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitare organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile
-OS 6.8: Implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerinţele pieţei muncii
-OS 6.9: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile
-OS 6.10: Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI
-OS 6.11: Creşterea participării la programele de formare profesională iniţială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunităţi dezavantajate, cu accent pe mediul rural şi cei aparţinând minorităţii roma
-OS 6.12: Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale
-OS 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
-OS 6.14: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
-OS 6.15: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competenţe profesionale şi personalului din întreprinderi cu atribuţii în învăţarea la locul de muncă
-OS 6.16: Creşterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educaţie şi formare profesională adaptate la nevoile şi tendinţele de dezvoltare ale pieţei muncii
-OS 6.17: Creşterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor şi tendinţelor de dezvoltare ale pieţei muncii prin investiţii în capacitatea furnizorilor de formare şi prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri
-OS 7.1: Îmbunătăţirea capacităţii AM şi OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operaţional
-OS 7.2: Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE
-OS 7.3: Creşterea gradului de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari POCU privind activităţile care pot face obiectul FSE, valorizarea şi implementarea de bune practici şi iniţiative în domeniul FSE

 

Descarcă Ghidul solicitantului Condiţii generale aprilie 2016

Descarca Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice 4.1 - Reducerea sărăciei în comunităţile marginalizate rome
Descarca Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice 4.2 - Reducerea sărăciei în comunităţile marginalizate non-rome

 

 

 

 


 

 

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)

 

 

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sprijină acţiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistenţă materială celor mai sărace categorii ale populaţiei.
România oferă ajutoare alimentare şi asistenţă materială de bază prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD).

Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale şi la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare şi mâncare preparată), de materialele şcolare pentru copii, trusouri pentru nou-născuţi, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naţionale care se adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă.

POAD a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2014 prin Decizia nr. C(2014) 9102 final. Ulterior, Programul a fost modificat prin Decizia nr. C(2015)7016 din octombrie 2015, respectiv prin Decizia nr. C(2017)1086 din februarie 2017.

Alocarea financiară pentru acest Program Operaţional este de 518.838.876 euro, din care 441.013.044 euro, respectiv 85%, reprezintă contribuţia din partea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), diferenţa de 15% reprezentând cofinanţarea naţională.

Pentru punerea în aplicare a programului, s-a elaborat Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea POAD, modificată prin HG nr. 80/2015, HG nr. 627/2015 şi HG 909/2016. O nouă Hotărâre de Guvern este în lucru la ora actuală, pentru a reflecta noua versiune a POAD, aprobată de Comisia Europeană în februarie 2017.

Operaţiunile prevăzute în program, precum şi alocarea financiară totală pentru fiecare operaţiune, sunt:

 • Distribuţia de ajutoare alimentare (lipsa alimentelor de bază) - 409.496.933 euro
 • Distribuţia de materiale şcolare (lipsa materialelor şcolare) - 27.000.000 euro
 • Distribuţia trusourilor pentru nou-născuţi - 12.000.000 euro
 • Distribuţia articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte etc. pentru persoanele fără adăpost - 6.000.000 euro
 • Distribuţia produselor de igienă - 38.400.000 euro
 • Asistenţă tehnică - 25.941.943 euro

Grupul ţintă (destinatarii finali ai tipurilor de ajutoare prevăzute prin program) este descris la art. 3 (1) din Program şi acoperă întreg teritoriul ţării.

Sistemul instituţional pentru implementarea programului este format din următoarele organisme cheie:

Beneficiari:

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Beneficiar, responsabil de iniţierea şi implementarea operaţiunilor, cu excepţia celor privind materialele şcolare;
 2. Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de Beneficiar, responsabil de iniţierea şi implementarea operaţiunilor privind materialele şcolare;

Organizaţii partenere:

Organizaţii partenere, organisme publice şi/sau organizaţii nonprofit care distribuie alimentele şi/sau asistenţa materială de bază şi oferă totodată măsuri auxiliare, direct sau prin intermediul altor organizaţii partenere;

Sistemul de management:

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, responsabilă cu gestionarea programului operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
 2. Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de Autoritate de Certificare pentru POAD;
 3. Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POC 2014-2020

Programul Operaţional Competitivitate

 

Obiectivul general al POC este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susţinerea CDI si TIC pentru competitivitate si dezvoltare.

 

    Obiectivele specifice:

- Creşterea capacităţii de CDI în domeniile de specializare inteligentă şi în sănătate
-Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE
-Creşterea investiţiilor private în CDI
-Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare şi cel privat
-Extinderea şi dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în bandă largă de mare viteză
-Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică
-Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare
-Creşterea gradului de utilizare a Internetului

 

Documente utile

  

POIM 2014-2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare

 


POIM (2014-2020) are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

 

  Obiectivele specifice:-OS 1.1: Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală
-OS 1.2: Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală
-OS 1.3: Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală
-OS 1.4: Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucureşti-Ilfov
-OS 2.1: Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T
-OS 2.2: Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T
-OS 2.3: Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor
-OS 2.4: Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi
-OS 2.5: Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului
-OS 2.6: Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională
-OS 2.7: Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar
-OS 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
-OS 3.2: Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei
-OS 4.1: Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate
-OS 4.2: Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional
-OS 4.3: Reducerea suprafeţelor poluate istoric
-OS 5.1. Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră
-OS 5.2 Creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie
-OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)
-OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
-OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor
-OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă
-OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate
-OS 7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti
-OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile
OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

 

 

 


 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT)

 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT)

POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Obiectivul global al POAT 2014-2020 este de a asigura capacitatea şi instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi a Programului Operaţional Competitivitate (POC).

Programul se bazează pe cadrul general descris de prevederile Acordului de Parteneriat iar abordarea strategică POAT este corelată cu documentele strategice relevante la nivel european şi naţional, respectiv cu prevederile specifice domeniului de AT reieşite din Strategia Europa 2020, Planul Naţional de Reformă 2013-2014, precum şi cu Strategia pentru consolidarea capacităţii administraţiei publice din România 2014-2020.

POAT 2014-2020 fiind proiectat să răspundă prevederilor Regulamentului 1303/2013 stipulate la Art. 59, va oferi sprijin pentru: pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare şi comunicare, colaborare în reţea, soluţionare a reclamaţiilor, control şi audit.

POAT 2014-2020 este proiectat ţinând cont de noua arhitectură a sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI, cu patru autorităţi de management în cadrul MFE şi îşi propune să sprijine aspectele orizontale pentru toate PO finanţate din FESI, iar pentru cele trei programe finanţate din FEDR/FC aflate în directa gestionare a MFE (POIM, POC şi POAT), să acorde asistenţă aspectelor specifice implementării acestora.

POAT a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 18.12.2014.

Pachetul financiar total pentru programul operaţional este stabilit la suma de 212 765 958 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

 • 200 510 639 EUR (FEDR - Regiuni mai puţin dezvoltate);
 • 12 255 319 EUR (FEDR - Regiuni mai dezvoltate).

 Următoarele axe prioritare sunt sprijinite de programul operaţional:

 • Axa prioritară 1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri";
 • Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI"
 • Axa prioritară 3 „Creşterea eficienţei resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POCA 2014-2020

Programul Operaţional Capacitate Administrativă


POCA (2014 - 2020) prin obiectivul general  promovează crearea unei administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate.

Obiectivele specifice:-OS 1.1: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
-OS 1.2: Dezvoltarea şi implementarea de politici şi instrumente unitare şi moderne de management al resurselor umane
-OS 1.3: Dezvoltarea şi implementarea de sisteme standard şi instrumente moderne şi eficiente de management la nivelul instituţiilor din sistemului judiciar
-OS 1.4: Creşterea transparenţei şi responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea aplicării unitare a normelor şi procedurilor de achiziţii publice şi reducerea neregulilor în acest domeniu
-OS 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
-OS 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
-OS 2.3: Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia
-OS 3.1: Consolidarea capacităţii administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA
-OS 3.2: Asigurarea publicităţii, informării şi sprijinului pentru beneficiarii PO CA

 

 


 

POR 2014-2020

Programul Operaţional Regional (REGIO)


POR îşi propune ca şi obiectiv general  creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

 

Obiectivele specifice:


-PI1: Promovarea investiţiilor în C&I, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă etc
-PI 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

-PI 2.2: Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor
-PI 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor
-PI 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor
-PI 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor
-PI 4.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului
-PI 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale
-PI 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare 
-PI 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
-PI 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului
-PI 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
-PI 7.1 Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specific
-PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale
-PI 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
-PI 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare
-PI 11.1 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţiei publică eficientă
-PI 12.1 Asistenta tehnica

 

 

 


 

     Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

     Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013

     Programul Operaţional Sectorial de Mediu2007-2013

     Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

     Programul Operational Regional 2007-2013

 

 


 

POS-DRU

      Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

[ TOP ]

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi cresterea competitivităţii, prin corelarea educatiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

 Obiectivele specifice:
     - Promovarea calităţii sistemului de educaţie si formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţămantului superior şi a cercetării;
     - Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii;
     - Facilitarea inserţiei tinerilor şi a somerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
     - Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
     - Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
     - Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
     - Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.


   Descarcă  POSDRU(romănă)
   Descarcă  POSDRU (engleză)
   Descarcă  Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (romănă)
   Descarcă  Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (engleză)
   Descarcă  Rapoartele de evaluare intermediară a POSDRU 2007-2010 (romănă)

   Descarcă
Ghidul - Condiţii Generale 2012 (spre consultare)
   Descarcă Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operaţionale a solicitantului şi/sau partenerilor

   Click aici pentru Informaţii suplimentare 

      POS-CCE

     Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

[ TOP ]


     Obiectiv general al POS-Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii intreprinderilor romaneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pănă în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite Romaniei să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

     Obiectivele specifice:
     - Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
     - Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a intreprinderilor;
     - Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi intreprinderi, precum şi creşterea accesului intreprinderilor la CDI;
     - Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei şi comunicatiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (intreprinderi, ceăţeni);
     - Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

 

   Descarcă   POSCCE (romănă)

   Descarcă   POSCCE (engleză)

   Descarcă   Documentul Cadru de Implementare al POSCCE

 

Click aici pentru Informaţii suplimentare
      POS-MEDIU

     Programul Operaţional Sectorial de Mediu

[ TOP ]

 

     Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi Romănia cu privire la infrastructura de mediu atăt din punct de vedere cantitativ, cat şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului "poluatorul plăteşte".

     Obiectivele specifice:
     - Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane pănă în 2015.
     - Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe pănă în 2015.
     - Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încalzire urbană în cele mai poluate localităţi pănă în 2015.
     - Protectia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
     - Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone pănă în 2015.

Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi Romănia cu privire la infrastructura de mediu atăt din punct de vedere cantitativ, căt şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte".


     Descarcă  POS Mediu(romănă)
     Descarcă  POS Mediu(engleză) - nou!
     Descarcă  Brosura prezentare POS Mediu(romănă)
     Descarcă  Documentul Cadru de Implementare al POS Mediu (romănă)

Click aici pentru Informaţii suplimentare 

      PO-DCA

      Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

[ TOP ]

 

     Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii romăneşti.

      Obiectivele specifice:
     - Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice;
     - Îmbunătătirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

   Descarcă   PODCA (romănă)
   Descarcă   PODCA (engleză)
   Descarcă   Documentul Cadru de Implementare al PODCA

 

Click aici pentru Informaţii suplimentare 

      POR

     Programul Operaţional Regional

[ TOP ]

 

     Obiectivul general al PO Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor Romăniei, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunîtăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romăniei, în special cele rămase în urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

     Obiectivele specifice:
     - Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor
     - Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare
     - Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor
     - Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri
     - Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor
     Descarcă   POR(romănă)
     Descarcă   POR (engleză)
     Descarcă   Documentul Cadru de Implementare al POR (romănă, febr. 2012)
     Descarcă   Documentul Cadru de Implementare al POR (engleză, 2007)

Click aici pentru Informaţii suplimentare