Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Managementul Proiectelor
 
Centrul pentru Managementul Proiectelor
Regulament de funcţionare

 

     

Centrul pentru Managementul Proiectelor

 

 

Regulament de funcţionare

 

 

I. Constituire, organizare, structură şi sediu

 

Art.1. (1) Centrul pentru Managementul Proiectelor s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale, cât şi în vederea creşterii performanţei în activitatea de cercetare care se desfăşoară la nivel universitar.

(2) CMP este o structură de management a activităţii de consultanţă şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor naţionale şi europene prin programele ce se derulează în perioada 2016-2020.

Art.2. (1) Centrul pentru Managementul Proiectelor  se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi hotărârilor Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumit în continuare Senatul Universităţii.

(2) Centrul pentru Managementul Proiectelor  se abreviază prin CMP, denumire care se va folosi în continuare, cât şi în documentele elaborate de centru.

(3) CMP este o structură constituită prin Hotărâre de Senat.

(4) CMP nu are personalitate juridică fiind reprezentat juridic de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. CMP îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de funcţionare aprobat de Senatul Universităţii.

Art.3. (1) CMP are un director.

(2) Centrul are propria organigramă aprobată de Senatul Universităţii.

 Art. 4. Sediul CMP este la Universitatea „1 Decembrie 1918",  Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5,  510009, Alba Iulia, România.

 

II. Viziune, Misiune, Obiective


Art. 5. Viziunea centrului este în concordanţă cu obiectivele strategiei Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii 4 ani, Europa 2020, fiind dictată de necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii sistemelor de învăţământ şi cercetare-dezvoltare-inovare prezentate în Programul Naţional de Reformă (PNR) 2016 şi compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

Art. 6. Misiunea centrului este stimularea generală a activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor structurale şi de cercetare europene prin programele enunţate la Art.1. (2) cât şi de a planifica, proiecta şi pune în practică strategii menite a asigura un nivel ridicat de performanţă al cercetării ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în context naţional şi internaţional.

Art. 7. Obiectivele CMP sunt:

a) creşterea vizibilităţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în plan regional, naţional şi internaţional;

b) formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor;

c) iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru realizarea proiectelor;

d) sprijinirea realizării indicatorilor de performanţă ai instituţiei pentru autoevaluarea internă a calităţii.

e) întărirea dimensiunii cooperării naţionale şi internaţionale;

Art. 8. CMP are următoarele atribuţii:

a)   asigură consiliere şi informare tuturor structurilor din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în activitatea de elaborare a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare şi a celor din fonduri structurale;

b)   sprijină cadrele didactice şi cercetătorii din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pentru elaborarea documentaţiilor de participare la competiţii  şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi din fonduri structurale;

c)   asigură logistica necesară derulării corespunzătoare a contractelor de cercetare-dezvoltare-inovare interne şi internaţionale;

d)  întocmeşte un raport anual privind activitatea de managementul proiectelor, desfăşurată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi formulează propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii în Universitate. Raportul anual va fi prezentat Senatului Universităţii.

 

 

III. Patrimoniu. Finanţare

 

Art. 9. (1) Patrimoniul constă din baza tehnico-materială ce se găseşte în Corpul Palatul Apor, et.1., Centrul pentru Managementul Proiectelor, precum şi alte dotări conexe asigurate de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(2) Patrimoniul se va dezvolta progresiv în urma activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor privind acţiunile suport şi complementare, derulate cu finanţare proprie, naţională şi internaţională, precum şi prin achiziţii din venituri proprii, prin donaţii, prin sponsorizări, fiind inventariat şi înregistrat în evidenţe de baza materială conform procedurilor legale din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Art. 10. Resursele financiare ale CMP se constituie din venituri de la buget şi venituri proprii corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi din donaţii şi sponsorizări, după cum urmează:

a. fonduri acordate prin finanţare pe bază de proiect;

b. fonduri distribuite din fondurile proprii ale universităţii;

c. taxe de instruire, formare din contractele cu terţi;

d. taxe de consultanţă, expertizare, încercări experimentale, servicii către terţi;

            e. taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri iniţiate către terţi;

f. sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în vigoare.

 

 

IV. Competenţe

 

Art.11 (1)  CMP are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii în domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării şi inovării din perspectiva managementului de proiect, în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS).

(2) În realizarea strategiilor şi politicilor manageriale CMP:

            a. facilitează accesul la programele finanţate din fonduri structurale şi de cercetare;

            b. oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de proiecte şi stabilirea parteneriatelor;

            c. urmăreşte derularea planului de activităţii pe diferite programe de finanţare;

            d. monitorizează şi facilitează implementarea proiectelor contractate;

 

V. Relaţii

 

            Art.12. (1) CMP se subordonează Senatului Universităţii şi este coordonată de Prorectorul  1.

            (2) CMP stabileşte relaţii de  colaborare internă cu facultăţi, departamente, cu cele 6 centre administrativ-funcţionale şi cu DGA.

            (3) CMP stabileşte relaţii de colaborare externă cu Autorităţile de management, Unităţile de Implementare, Organismele regionale, Departamente ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale Consiliului Judeţean, Consiliile locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii cu competenţe în realizarea proiectelor din fonduri europene precum şi cu entităţi similare din străinătate.

 

VI. Activităţi

 

            Art.13. CMP efectuează următoarele activităţi:

a. înfiinţează şi întreţine  un site al centrului prin care se realizează transferul şi diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor privind managementul proiectelor, schemele de finanţare, documentaţia aferentă (ghiduri de  bune practici pe proiecte, referinţe şi documentaţie din ţară şi străinătate, etc.), integrarea în reţele naţionale şi internaţionale cu misiune şi obiective specifice comune;

            b. înfiinţează şi dezvoltă o bază de date privind managementul proiectelor din fonduri structurale şi de cercetare pe tipuri de programe;

            c. asigură consultanţă în etapa de depunere a proiectelor, anunţă din timp  termenele de depunere a propunerilor de proiect, mobilizează pentru training cadrele didactice, celelalte categorii de personal, şi studenţii, efectuează training cu centre şi instituţii de cercetare din ţară şi străinătate prin mijloace multimedia, oferă consultanţă în faza de elaborare a propunerilor, rezolvă problemele care necesită răspunsuri de la nivel naţional sau internaţional, elaborează documente necesare diferitelor tipuri de proiecte;

            d. înregistrează propuneri de proiecte şi contracte. Depunerea oricărei propuneri de proiect al unui cadru didactic din universitate se va face cu informarea prealabilă a CMP;

            e. asigură consultanţă în derularea proiectelor prin sprijin în elaborarea rapoartelor intermediare şi a rapoartelor finale, primirea rapoartelor şi înaintarea acestora prorectorului responsabil, însoţite de un referat, acordarea de consultanţă în identificarea căilor eligibile de cofinanţare precum şi în derularea cofinanţării pentru proiectele cu cofinanţare, acordarea de consultanţă pentru completarea setului de documente justificative privind cheltuielile pe capitole bugetare, pe tipuri de proiecte, sprijin în diseminarea rezultatelor proiectelor prin conferinţe, workshop-uri, materiale informative inclusiv în mass-media;

            f. iniţiază relaţii de cooperare internaţională şi parteneriate şi sprijină integrarea în reţele şi proiecte europene tematice finanţate prin fonduri structurale şi de cercetare europene.

 

VIII. Încetarea activităţii

 

Art.14. CMP îşi încetează activitatea prin hotărârea Senatului Universităţii.

 

IX. Dispoziţii finale

 

            Art. 15. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării prin  Hotărârea Senatului Universităţii.

            (2) Regulamentul va putea fi modificat şi completat prin Hotărârea Senatului Universităţii.

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii din 25 mai 2016

 

Descarcă_ROF_CMP